و خدایی که در این نزدیکی است ...

همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است .... نزدیک ... همیشگی ... آرام

اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست